promocja Witaj Szkoło

22 sierpień 2023

Udostępnij:

Regulamin Akcji promocyjnej " WITAJ SZKOŁO"


Przeczytaj regulamin naszej akcji promocyjnej "WITAJ SZKOŁO" i skorzystaj z rabatu -20% na oprawki i wykonaj darmowe badania wzroku.

Regulamin akcji promocyjnej "WITAJ SZKOŁO"

Regulamin akcji promocyjnej „WITAJ SZKOŁO”

(dalej jako „Regulamin”)

 

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „WITAJ SZKOŁO” (dalej jako „Akcja promocyjna”) przez Graloptic Joanna Grabowska, ul. Św. Barbary 8, NIP: 5732136055, REGON: 151580055 (dalej jako „Organizator”).

 

I. Czas trwania Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna jest prowadzona w terminie od 21.08.2023r. do 11.09.2023 r.

 

II. Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w salonach stacjonarnych Graloptic:

  1. Częstochowa, ul. św. Barbary 8,
  2. Lubliniec, ul. Lompy 10,
  3. Lubliniec, Damrota 25,
  4. Olesno, ul. Pieloka 13,
  5. Kalety, ul. Żwirki i Wigury 8.

 

III. Warunki i zasady skorzystania z Akcji promocyjnej

1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient salonu stacjonarnego (dalej jako „Uczestnik”), który w czasie trwania Akcji promocyjnej, dokona zakupu dowolnej ilości produktów, objętych Akcją promocyjną.

2. W ramach Akcji promocyjnej, Uczestnik jest upoważniony do skorzystania z poniżej wymienionej promocji:

1) specjalna promocja -20% na zakup opraw okularowych, dostępnych w ofercie salonów stacjonarnych Graloptic, przy czym Uczestnik złoży zamówienie pełnego wyrobu medycznego ( tj. oprawa okularowa wraz ze szkłami okularowymi).

3. Ostateczna cena zakupów, zrealizowanych w salonach stacjonarnych Graloptic, jest podawana przez pracownika salonu stacjonarnego przed finalizacją transakcji zakupu.

4. Odpowiednie zastosowanie do zakupu, w ramach Akcji promocyjnej, dokonywanego w salonach stacjonarnych, mają wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące dokonywania przez konsumentów zakupu towarów w sklepach stacjonarnych.

 

IV. Łączenie Akcji promocyjnej z innymi akcjami, programami i ofertami

Akcja promocyjna nie łączy się w żaden sposób z innym akcjami promocyjnymi, programami, czy

ofertami Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów,

bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.

 

V. Reklamacje i adres do korespondencji

  1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać:
    - pisemnie na adres Organizatora: Graloptic, ul.św. Barbary 8, 42-200 Częstochowa,
    - mailowo na adres e-mail Organizatora: graloptic@wp.pl, z dopiskiem „ reklamacja akcji promocyjnej WITAJ SZKOŁO”

2. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko reklamującego,
- adres do korespondencji,
- opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji,
- żądanie skarżącego.

Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona, w zależności od sposobu złożenia reklamacji: listem poleconym lub poprzez wiadomość e-mail.

3. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://graloptic.pl/faq/regulamin-akcji-promocyjnej-witaj-szkolo

 

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Graloptic Joanna Grabowska, ul. Św. Barbary 8, NIP: 5732136055, REGON: 151580055 , zwany na potrzeby Regulaminu Organizatorem.

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania

zamówienia/zakupu w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania

reklamacyjnego:

- w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej,

- w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia

rachunkowości, rozpatrywania reklamacji),

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia

marketingu bezpośredniego).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom

przysługują m.in. następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych, Graloptic Joanna Grabowska, ul. Św. Barbary 8, NIP:

5732136055, REGON: 151580055

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- prawo żądania usunięcia danych Uczestnika,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na warunkach

opisanych w ust. 4 poniżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych).

4. Wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: graloptic@wp.pl lub, wpisując temat maila: „dane osobowe”.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika na

podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności

przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji Akcji promocyjnej.

6. W razie wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu względem:

- przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie

będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego

zaprzestanie;

- przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać

danych osobowych Uczestników, chyba że będą istniały uzasadnione prawnie podstawy do

przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.

7. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji promocyjnej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

- podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora;

- dostawcy usług prawnych i doradczych, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych

roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);

- dostawcy usług, zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

wspierające procesy biznesowe (np. dostawcy usług informatycznych).

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii

Europejskiej.

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich

przetwarzania, przy czym dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji promocyjnej, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

10.Dane Osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11.Postanowienia Regulaminu, a w szczególności postanowienia niniejszej części VI. Regulaminu, nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki, związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji promocyjnej (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy sprzedaży okularów korekcyjnych lub wykonania badania wzroku w ramach działalności Organizatora).

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie pod adresem: https://graloptic.pl/faq/regulamin-akcji-promocyjnej-witaj-szkolo, z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 3- dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Częstochowa, 20.08.2023 r.

Poprzedni artykuł

Graloptic - Twoje źródło optyki

graloptic

Zobacz świat
na nowo